Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy bij Meja Verloskundigen


Algemeen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en WGBO.

Meja Verloskundigen.

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de verloskundigenpraktijk

Meja Verloskundigen is volgens de AVG de verantwoodelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan die plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 • Voor zorgverlening
 • Voor doelmatig beheer en beleid
 • Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit gebeurd door uw zorgverlener, maar ook via de folder Zwanger die wordt uitgereikt tijdens de eerste controle en via onze website
 • Alle medewerkers binnen Meja Verloskundigen hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is de bewaartermijn 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene

 U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken aan Meja Verloskundigen. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Vertrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Bij Meja Verloskundigen  hebben wij  de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

Uitwisseling gegevens

Meja Verloskundigen wisselt, nadat u hiervoor gerichte toestemming heeft gegeven, relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de overige zorgverleners zoals gynaecoloog, kinderarts, huisarts, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg. In Apeldoorn werken zowel de verloskundigen en gynaecologen in een dossier . Zo weet de verloskundige precies wat de bevindingen en het behandelplan van de gynaecoloog zijn geweest en andersom

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de verloskundige aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën. Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als verloskundigenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Daarnaast zullen wij u vragen of wij medische gegevens mogen vastleggen in een aantal databanken:

Peridos. Dit is het digitale dossier waarin zorgverleners in het kader van de screening op Downsyndroom en de twintigweken-echo gegevens vastleggen om de kwaliteit en het proces van de screening te verbeteren en optimaliseren.

PRN. Dit is een stichting die de kwaliteit van zorg wil verbeteren. Zij verzamelen data uit het gehele proces door de verschillende disciplines (verloskundigen en gynaecologen) heen en publiceert hierover. Alle gegevens worden anoniem ingevoerd.

Preventis. Hierin worden de gegevens van bloedonderzoek in een landelijk registratiesysteem vastgelegd. Dit gebeurt om de kwaliteit van het bloedonderzoek te kunnen waarborgen en het proces te kunnen bewaken. Preventis geeft een signaal af als bijvoorbeeld een uitslag afwijkend is en er geen actie wordt ondernomen.

Vecas (verloskundig casusregistratie systeem). Zij verzamelen op geanomiseerde wijze informatie uit het patiëntendossier voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

Geboortekaartjes

Na de geboorte van uw zoon of dochter vinden wij het leuk om een geboortekaartje te ontvangen. Indien dit kaartje op de praktijk op gehangen mag worden, wilt u dit dan op de achterzijde van het kaartje noteren met uw handtekening. Het kaartje zal na 2 maanden verwijderd worden en door de papierversnipperaar gaan om op vertrouwelijke wijze met uw persoonsgegevens om te gaan.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe verloskundige kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe verloskundige op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude verloskundige het dossier overdraagt aan uw nieuwe verloskundige. De oude verloskundige doet dit zo spoedig mogeijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude verloskundige heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe verloskundige met een getekend toestemmingsformulier. Wij zullen uw dossier middels een beveiligd mailadres (zorgmail) overdragen aan uw nieuwe verloskundige. Indien u dit per post wenst is Meja Verloskundigen niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Opvragen van uw dossier

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. Na vijftien haar zal Meja Verloskundigen  het dossier vernietigen, tenzij langer bewaren noodzakelijk is. Indien u uw dossier wilt opvragen dient u dit schriftelijk kenbaar te maken. Indien de cliënt niet meer in leven is, is het vertrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Website

Onze website maakt gebruik van Cookies. De gegevens die wij registreren zijn afkomstig van de formulieren contactformulier,  aanmelden en intake formulier. Zodra uw gegevens bij ons zijn binnengekomen worden deze indien nodig overgezet naar uw verloskundig dossier. Vervolgens worden de gegevens van de website verwijderd en niet langer bewaard.